Kaizen Studios Paddington

 Available NOW in Paddington for $1,500 per week